Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych;

- ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym;

- prowadzenie wszystkich form pracy operacyjnej z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji;

- określanie i realizacja metod i taktyki zapobiegania przestępczości pospolitej;

- wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych w postępowaniach przygotowawczych w sprawach przestępstw kryminalnych oraz przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym powierzonych przez prokuraturę i dochodzeniach własnych;

- prowadzenie depozytów rzeczy zabezpieczonych na potrzeby procesowe

- prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych oraz identyfikacji osób i zwłok;

 

Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą należy:

- ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

- organizowanie sprawnych i skutecznych działań operacyjno - rozpoznawczych;

- wypracowywanie i wdrażanie metod ujawniania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;

- prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach gospodarczych i korupcyjnych;

- współdziałanie w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami kontrolnymi oraz organami ochrony prawnej.

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

- prowadzenie analiz stanu zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami

negatywnymi mającymi na nią wpływ, na obszarze całego powiatu;

- organizowanie służby patrolowo - obchodowej, doprowadzeń, służby dzielnicowych

oraz służb dyżurnych;

- przeprowadzanie interwencji, legitymowanie, zatrzymywanie i osadzanie osób;

- prowadzenie działań blokadowo - pościgowych i operacji policyjnych;

- planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;

- udział w asystach i udzielanie pomocy;

- organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie

zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu

w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń oraz występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia;

- przeciwdziałanie demoralizacji i zwalczanie przestępczości nieletnich;

- prowadzenie działań w zakresie prewencji kryminalnej;

- tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

  1. zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

  2. zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stwarzanie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

  3. edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu;

- opracowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem pozwoleń na zakup i posiadanie broni pneumatycznej;

- prowadzenie odpowiednich działań w razie zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i wojny, zagrożeń nadzwyczajnych, postępowania Policji

w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zadań zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska, stanów gotowości do działań i alarmowania w komórkach organizacyjnych Komendy;

- organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej;

- ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych;

- współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami.
 

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

- analizowanie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych w rejonie działania Komendy, badania przyczyn

i okoliczności zaistnienia zdarzeń drogowych;

- analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie powiatu jastrzębskiego, określenie tendencji w tym zakresie i kierowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.;

- wyznaczanie kierunków i inicjowanie przedsięwzięć, których realizacja pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach oraz stworzenie warunków do sprawnego i skutecznego wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych.

- Prowadzenie pracy profilaktycznej i propagandowej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- współdziałanie z innymi pionami służbowymi w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, szkolenia w zakresie nadzoru i kontroli ruchu drogowego, ochrony porządku i bezpieczeństwa podczas imprez i zawodów odbywających się na drogach publicznych;

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, prasą lokalną

w sprawach mających związek z bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na
drogach;

- wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie, tak w rejonie miasta Jastrzębia Zdroju, jak również we współpracy z WRD KWP w Katowicach na wybranych drogach woj. śląskiego;
- realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów :
- realizowanie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów o kontroli transportu drogowego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z tą problematyką.

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych należy:

- umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w oczach opinii publicznej;

- zapewnienie szybkiego dostępu do informacji pozostających w zainteresowaniu mediów;

- profesjonalne realizowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz przekazywaniem informacji oraz unifikacja obowiązujących w tym zakresie algorytmów postępowania, w tym w sytuacjach kryzysowych;

- maksymalne wykorzystywanie w polityce informacyjnej Internetu oraz technik multimedialnych;

- zintensyfikowanie współpracy z mediami, przez wykorzystywanie nowych kanałów informacyjnych oraz docieranie do społeczności lokalnych za pośrednictwem telewizji kablowych;

- właściwa współpraca z Prokuraturą w zakresie upubliczniania informacji o sprawach realizowanych przez Policję oraz budowanie systemu komunikacji wewnętrznej;

- współpracowanie z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

- współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;

- prowadzenie działań w zakresie prewencji kryminalnej i analizy zagrożeń na terenie miasta;

- budowa systemu komunikacji wewnętrznej.

 

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

- realizacja zagadnień, w tym procedur kadrowych, związanych z wykonywaniem przez Komendanta zadań przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz przełożonego dyscyplinarnego podległych policjantów;

- realizacja zagadnień związanych z wykonywaniem przez Komendanta zadań kierownika i pracodawcy w stosunku do pracowników Policji zatrudnionych
w komórkach organizacyjnych Komendy;

- wykonywanie określonych czynności z zakresu doboru kandydatów do służby w Policji;

- prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości kadrowej, organizacyjno – etatowej oraz stanu dyscypliny policjantów Komendy;

- organizowanie i nadzorowanie systemu doskonalenia zawodowego policjantów Komendy;

- współorganizowanie zajęć wychowania fizycznego, wyszkolenia strzeleckiego

oraz taktyki i techniki interwencji policjantów;

- zaopatrywanie komórek organizacyjnych w pieczęcie i stemple urzędowe oraz stemple służbowe i prowadzenie ich ewidencji;

- współdziałanie w doskonaleniu struktury komórek Komendy;

- rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych policjantów;

- prowadzenie biblioteki zawodowej;

- zaopatrywanie policjantów i pracowników Policji w dokumenty służbowe.

 

Do zadań Zespołu Prezydialnego należy:

- obsługa organizacyjna, kancelaryjno – biurowa Komendanta i jego I Zastępcy oraz obsługa kancelaryjno – biurowa komórek organizacyjnych Komendy;

- przyjmowanie, ekspediowanie i ewidencjonowanie poczty;

- gromadzenie, aktualizacja aktów prawnych oraz dystrybucja dla zainteresowanych komórek organizacyjnych komendy

- prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji aktów prawnych oraz zapoznawanie z nimi funkcjonariuszy i pracowników Komendy;

- gromadzenie , opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych komendy;

- nadzorowanie zagadnień dotyczących pracy kancelaryjnej i obiegu korespondencji jawnej w komórkach organizacyjnych komendy;

- prowadzenie rejestrów postępowań skargowych;

- uczestniczenie w procedurach przekazywania komórek organizacyjnych Komendy

w zakresie dokumentacji jawnej.

 

Do zadań Zespołu Finansów i Zaopatrzenia należy:

- Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetowych III stopnia tj. Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach

- Obsługa finansowa Policjantów i pracowników Policji (wypłata należności w kasie KMP)

- naliczanie świadczeń pozapłacowych i sporządzanie list stanowiących podstawę wypłat;

- Organizowanie właściwego obiegu dokumentów

- kontrola wewnętrzna operacji finansowych

- planowanie i organizowanie zaopatrzenia w środki materiałowo – techniczne i sprzęt specjalistyczny;

- sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem i utrzymywanie współpracy w tym zakresie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach;

- organizowanie konserwacji i napraw wyposażenia będącego w użytkowaniu jednostki (za wyjątkiem konserwacji urządzeń biurowych)

- prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych;

- badanie stopnia wykorzystania sprzętu i materiałów w obiegach jednostki;

- wybrakowanie sprzętu i wyposażenie będącego w użytkowaniu jednostki z wyjątkiem sprzętu zastrzeżonego odrębnymi przepisami;

- sporządzanie protokołu szkody oraz prowadzenie postępowań w sprawie szkód w majątku jednostki;

- prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w magazynach oraz będących w użytkowaniu

- sporządzanie tabel należności na sprzęt i wyposażenie

- zaopatrywanie i rozliczanie pracowników z odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej, w oparciu o obowiązujące przepisy;

- dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych;

- Przygotowanie i opracowanie dokumentacji związanej z otrzymanymi darowiznami i sprawozdawczości w tym zakresie

- kontrola wydatków pod względem finansowym, formalno – prawnym i merytorycznym, prawidłową klasyfikacją budżetową zgodnie z wysokością planu finansowego i umowami;

- prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz administrowanie obiektami służbowymi Komendy;

- prowadzenie gospodarki transportowej Komendy;

- prowadzenie gospodarki mandatowej.

 

Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy:

- prowadzenie działań w dziedzinie organizacji łączności oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności;

- eksploatacja i wdrażanie specjalistycznych systemów informatycznych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem;

- wprowadzanie danych do systemów informatycznych, kontrola poprawności wprowadzanych danych, uzupełnianie rejestracji i korekty błędów;

- dokonywanie obsługi operatorskiej systemów informatycznych;

- dokonywanie rejestracji w zbiorach informatycznych formularzy statystycznych na potrzeby wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Komendy;

- planowanie i organizowanie łączności oraz wsparcie działań jednostki w zakresie łączności i informatyki w sytuacjach kryzysowych, podczas imprez masowych oraz akcji i operacji policyjnych;

- współpracowanie w dziedzinie łączności i Informatyki z właściwą komórką organizacyjną Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz instytucjami poza policyjnymi;

- prowadzenie bieżących szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy dotyczących spraw łączności i Informatyki;

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji łączności i informatyki.
 

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego

- zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne;
 

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 

- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o chronie tych informacji;
 

- opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 

- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 

- prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 

- podejmowanie działań zmierzających do wyjaśniania okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 

- prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych i pełniących służbę w jednostce albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 

- rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom.


 

Metryczka

Data publikacji 05.09.2011
Data modyfikacji 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Inez Biernacka
Osoba udostępniająca informację:
Inez Biernacka
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szust
do góry