Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Tryb kierowania

Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju kieruje Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów.
W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Miejskiego Policji zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta Miejskiego.
Na czas nieobecności Komendanta Miejskiego oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego obowiązki Komendanta Miejskiego pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji Naczelnik Wydziału.

Podczas nieobecności Naczelników Wydziałów zastępują ich w pełnym zakresie praw i obowiązków wskazani przez nich Zastępcy Naczelnika.
Podczas nieobecności Kierownika Referatu zastępuje go w pełnym zakresie praw i obowiązków wyznaczony specjalista, co wynika z karty opisu stanowiska pracy. Podział zadań między Komendantem Miejskim, a jego zastępcą określają odrębne przepisy.

I Zastępca Komendanta Miejskiego upoważniony jest do reprezentowania Komendanta Miejskiego w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek i jednostek organizacyjnych Komendy.
I Zastępca Komendanta Miejskiego upoważniony jest w imieniu Komendanta Miejskiego do wydawania rozstrzygnięć, w tym w formie decyzji administracyjnych, oraz podejmowania czynności prawnych w zakresie nadzorowania komórek organizacyjnych Komendy.
I Zastępca Komendanta Miejskiego upoważniony jest do podejmowania decyzji w sprawach osobowych i dyscyplinarnych policjantów i pracowników policji oraz wydawnia aktów normatywnych na podstawnie każdorazowo wydanej dorębnej decyzji.

Komendant Miejski może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
Komendant Miejski może powoływać do realizacji zadań komisje, zespoły, grupy lub koordynatorów.

Kierowanie Komendą odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych i resortowych aktów prawnych, poleceniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz według form i metod określonych przez jej kierownictwo, a w szczególności przez:

- wydawanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych,
- określanie w rocznym planie przedsięwzięć głównych kierunków działania,
- przeprowadzanie odpraw służbowych z udziałem kierowników komórek organizacyjnych bądź innych policjantów lub pracowników Policji,
- zarządzanie, określonych odrębnymi przepisami, kontroli problemowych, doraźnych, sprawdzających, a także postępowań wyjaśniających,
- podejmowanie decyzji w sprawach bieżących oraz wydawanie doraźnych, ustnych lub pisemnych poleceń.

Metryczka

Data publikacji 16.09.2011
Data modyfikacji 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Inez Biernacka
Osoba udostępniająca informację:
Inez Biernacka
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szust
do góry