Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Informacje ogólne

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom w art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz.1450 z późniejszymi zmianami) lub profilu zaufanego ePUAP określonego w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami).

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
 Przyjmowanie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju


Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju i Jego Zastępca lub wyznaczeni przez nich funkcjonariusze Policji przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 18:00 oraz w dni powszednie w godz. 7:30 do 15:30, w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Śląskiej 12.

W celu zapewnienia właściwej obsługi, istnieje możliwość zapisania się na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji i jego Zastępcą, a zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmowane są w sekretariacie (tel. 32 478 72 12) w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30. We wnioskach o wyznaczenie spotkania proszę o ujmowanie tematyki spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Numer telefonu (32) 200 15 60 spełnia jednocześnie rolę infolinii pod nazwą „Telefonu zaufania”, który obsługiwany jest w dni powszednie przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w godzinach 7:30 – 21:00. Pod numerem tym przyjmowane są zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego. W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia z podanym wyżej numerem należy kontaktować się z numerem (32) 200 15 39.

Celem zapewnienia sprawności działania Policji pod numerem 800 163 090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w sytuacji, gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa


Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice

telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00

strona głóna RPO: www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

Metryczka

Data publikacji 10.02.2010
Data modyfikacji 20.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szust
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szust
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry